Vedtægter for Folkemusikensemblet BIRKERIS af 1994

 

 

§ 1.      Hjemhør

1.                 Foreningens navn er Folkemusikensemblet BIRKERIS af 1994

2.                 Foreningen er hjemmehørende i Allerød, og er stiftet den 12. okt. 1994

 

§ 2.      Formål

1.                 At indstudere folkemusik fra alverdens lande i et dertil egnet ensemble for udøvere af folkemusik.

2.                 Gennem optræden, fortrinsvis i lokalmiljøet, at medvirke til udbredelsen af og kendskabet til folkemusiktraditioner fra vor egen og fremmede kulturer.

3.                 At modtage professionel instruktion i sammenspil og spilleteknik, for til stadighed at højne medlemmernes musikalske og tekniske niveau.

 

§ 3.      Medlemmer

1.                 Som aktive medlemmer optages alle øvede folkemusikere, der skønnes egnede af bestyrelsen, i relation til de ledige antal pladser i ensemblet. Ensemblets leder skal godkende den optagelsessøgende m.h.t. tilstrækkelige musikalske kvalifikationer.

2.                 Der er derudover mulighed for optagelse af associerede medlemmer af personer, der ikke ønsker fuldt medlemskab, forudsat at ønsket er begrundet i manglende evne til regelmæssig medvirken. Associerede medlemmer kan deltage i op til halvdelen af undervisningsaftenerne ved forudgående tilmeldelse, men kun i andre arrangementer efter indbydelse fra bestyrelsen. Der skal betales kontingent efter en med bestyrelsen aftalt personlig ordning.

3.                 Der er undervisning på en aftalt, fast ugentlig aften i op til 40 uger i sæsonen, som går fra 1/1 - 31/12.

Undervisningsdatoerne fastlægges af ensembleleder og bestyrelse for ½ år ad gangen.

I særlige tilfælde kan disse møder flyttes til andre undervisningsdage end de faste.

4.                 Medlemsskabet gælder for et år ad gangen. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dog tillade afvigelser fra dette.

Kontingentet forfalder til betaling 1 måned efter generalforsamlingen.

Medlemmer i restance kan fratages retten til at spille i ensemblet.

5.                 Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmer må påregne en vis koncertvirksomhed samt rejseaktivitet, der ikke nødvendigvis dækkes af kontingentet. Eventuelle overskud fra disse aktiviteter tilfalder foreningskassen.

6.                 Udmeldelse foretages til bestyrelsen. Kontingent betales ikke forholdsmæssigt tilbage.

 

§ 4.   Generalforsamlingen                 

1.                 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

2.                 Den årlige generalforsamling afholdes inden 1. april.

3.                 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af formanden, der dog har pligt til senest indenfor 1 uge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis der i bestyrelsen er flertal herfor eller hvis det skriftligt kræves af mindst 5 medlemmer.

4.                 Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Ekstraordinære punkter, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, således at den endelig dagsorden kan udsendes senest en uge før selve generalforsamlingen.

5.                 Den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter på dagsordenen:

a)                valg af ordstyrer og referent

b)                bestyrelsens beretning

c)                 godkendelse af revideret regnskab

d)               behandling af indkomne forslag

e)                fastsættelse af budget, herunder kontingent

f)                  valg af bestyrelsen (formand, næstformand, kasserer samt 1-2 suppleanter) samt til andre tillidsposter, jf. §7.

g)                eventuelt.

6.                 Adgang til generalforsamlingen har aktive og associerede medlemmer samt ensemblelederen. Stemmeret har dog kun de aktive medlemmer. Alle beslutninger inklusive valg vedtages ved simpelt flertal. Hvis et medlem kræver skriftlig afstemning skal kravet imødekommes. Ved skriftlig afstemning indgår blanke eller ugyldige stemmer ikke i antallet af afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af de aktive

medlemmer er tilstede.

Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny

generalforsamling med 14 dages varsel, og med de samme dagsordenpunkter.

På denne generalforsamling kan beslutninger træffes med simpelt flertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

7.                 Valg til bestyrelse og øvrige tillidsposter foretages efter følgende regler:

a)                formanden vælges for 1 år

b)                for at skabe størst mulig kontinuitet tilstræbes det, at næstformand og kasserer fungerer i mindst 2 år og ikke udskiftets samtidigt.

c)                 foreningens tillidsposter bør på skift varetages af alle foreningens medlemmer.

8.        Ændringer i ensemblets vedtægter vedtages af en beslutningsdygtig general­for­samling med 2/3-flertal af de fremmødte medlemmer, under dagsordenspunktet behandling af indkomne forslag. 

 

§ 5.    Bestyrelsen

1.                 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer. 

Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for foreningens økonomi og daglige drift.

Bestyrelsen udfærdiger regnskab og budget.

2.                 Formanden aftaler i samarbejde med ensemblelederen, hvordan der kan opnås offentligt tilskud til undervisningen.

For­manden er ordførende for bestyrelsen og indkalder til bestyrelsesmøder og gen­eral­forsamlinger og udfærdiger bestyrelsens beretning.

3.                 Kassereren fører foreningens regnskab over ud- og ind­be­talinger. Kassereren skal godkende budgetter i forbindelse med koncert- og rejsearrangementer, og er

ansvarlig for ud­arbejdelsen af det reviderede regnskab, der skal forelægges på generalforsamlingen.

 

§ 6.    Ensembleleder

1.                  Ensemblets leder aflønnes efter gældende regler for aftenskoleundervisning, evt. i forbindelse med at Birkeris’ primære aktivitet, undervisningen, varetages af et eksisterende oplysningsforbund.

Særlige arrangementer og rejser kan aflønnes efter aftale med bestyrelsen.

2.                  Ensemblets leder har det kunstneriske ansvar i forbindelse med afholdelse af prøver og koncerter, og har ophavs- og dispositionsret til egne musikarrangementer og -bearbejdelser.

3.                  Ensemblelederen vælger repertoire i samarbejde med repertoireudvalget, jf. §7.

 

 

§ 7.    Øvrige tillidsposter

1.                 Generalforsamlingen søger at rekruttere medlemmer til følgende ansvarsområder:

 

a)      Ansvarlig for sociale medier: løbende opdatering

b)      Ansvarlig for elektronisk arkiv og hjemmeside: vedligeholdelse og opdatering

c)      Revisor og revisorsuppleant: revision af foreningens årsregnskab

d)     Husvært: ansvar for adgang til og fra lokaler, møbler og udstyr mm.

e)      PR-udvalg: kontakt til pressen og kulturinstitutioner

f)       Sekretær: referater generelt

g)      Repertoireudvalg: fastlægger repertoire i samarbejde med ensemblelederen. 

 

§ 8.    Økonomi

1.                  Indtægtsgrundlaget for foreningen er kontingenter, honorarer og evt. billetindtægter fra koncerter. Bestyrelsen kan som supplement hertil søge tilskud eller garantistillelse til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af koncerter, indspilning af bånd, og til dækning af rejseomkostninger.

2.                  Eventuelle indtægter ved engagementer med deltagelse af ensemblets flertal vil efter fradrag af tilhørende udgifter, herunder aftalt honorar til andre end foreningens medlemmer, tilfalde foreningskassen

3.                  Formand og kasserer tegner i fællesskab for foreningens forpligtelser.

4.                  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

 

§ 9.   Foreningens opløsning

1.                 For at opløse foreningen kræves indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. For at være beslutningsdygtig skal mindst 2/3 af foreningens medlemmer være fremmødte. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med 14 dages varsel. Denne nye generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ved en opløsning tager generalforsamlingen stilling til hvordan ejendele eller eventuel formue skal fordeles.

2.                 En evt. formue tilfalder et andet musikensemble i kommunen, som også er ikke-kommercielt. Den opløsende generalforsamling beslutter hvilket ensemble, dette skal være, med 2/3-flertal af de fremmødte medlemmer.

 

 

 

 

Vedtaget enstemmigt på den stiftende generalforsamling

Birkerød den 12. oktober 1994

 

1.   revision på ordinær generalforsamling den 1.feb. 1995

2.   revision på ekstraordinær generalforsamling d. 9. okt. 1996

3.   revision på ekstraordinær generalforsamling 3. dec. 1997

4.   revision på ekstraordinær generalforsamling 14. dec. 2005

5.   revision på ordinær generalforsamling 26. feb. 2014

6.   revision på ordinær generalforsamling 9. mar. 2016

7.     revision på ordinær generalforsamling 7. marts 2018.